15
30
45
63

Do maratonu Pozostało

DATA
Slider

Regulamin

REGULAMIN

ULTRAMARATON POWSTAŃCA 1944-2018

CEL IMPREZY

 • Upamiętnienie 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
 • Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
 • Integracja mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez uczestnictwo w zawodach sportowych.
 • Promocja walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych Powiatu Legionowskiego.

ORGANIZATOR

 • Referat Informacji i Promocji Gminy Wieliszew, tel. 22-782-26-32
 • Referat Sportu Gminy Wieliszew, tel. 22-782-21-44

TERMIN I MIEJSCE

 • Bieg szlakiem „Kuriera powstańczego” odbędzie się w niedzielę, 5 sierpnia 2018 r.
 • Start ultramaratonu godz. 6.30 przy hali sportowej w Wieliszewie
 • Trasa biegu o długości –ok. 63 km, na trasie zlokalizowano do zaliczenia 6 punktów kontrolnych i 7 punktów historycznych.
 • W celu rejestracji należy wypełnić formularz zgłoszenia na stronie www.czasomierzyk.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać dokument potwierdzający tożsamość (zdjęcie i data urodzenia)
 • Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie
 • W przypadku braku badań lekarskich zawodnik podpisuje oświadczenie do udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność ( zaświadczenie dostępne w biurze zawodów)
 • W Ultramaratonie prawo startu mają osoby, które ukończą 18 lat najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2018 roku

ZGŁOSZENIA

 • Udział w zawodach jest płatny

Wysokość opłaty startowej w Ultramaratonie Powstańca 1944-2017 wynosi 35 złotych.

Koszt startu w biegu drużynowym wynosi 35 złotych od każdego zawodnika drużyny.

Do opłaty startowej zobowiązani są zawodnicy pełnoletni.

 • Możliwość zakupienia koszulki z biegu koszt 25 zł, płatność przy zapisach.
 • Zamknięcie zapisów nastąpi 27 lipca 2018 r. o północy.
 • Rejestracja drogą elektroniczną poprzez stronę www.czasomierzyk.pl 
 • Wydawanie numerów startowych: 2 sierpnia w godzinach 16.00 - 20.00 - parking przy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, 3 sierpnia w godzinach 12.00 – 20.00 oraz 4 sierpnia w godzinach 10.00 – 21.00. W dniu zawodów nie prowadzimy wydawania numerów startowych.
 • Odprawa dla zawodników przed biegiem o godzinie 6.10
 • Wydawane numery startowe wyposażone w chip będą imienne.
 • Zawodnicy startujący w sztafetach zostaną rozmieszczeni do stref zmian przez organizatora
 • Wszystkie osoby, które dokonały zgłoszenia do zawodów poprzez formularz elektroniczny zostaną przekierowane do automatycznej płatności w systemie PayU. Dokonanie stosownej do terminu płatności będzie skutkowało pojawieniem się na liście osób zgłoszonych do zawodów.
 • Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu PayU, gdyż zmodyfikowanie danych np. takich jak tytułu przelewu może doprowadzić do unieważnienia wpłaty i zwrotu na konto wpłacającego.
 • Zawodnik zostaje dopisany do listy dopiero po potwierdzeniu z systemu PayU o pozytywnie zakończonym procesie płatności.
 • Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system PayU nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.
 • Podczas płatności za pomocą systemu PayU zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie PayU Spółka Akcyjna, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.
 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przekazaniu na poczet opłaty za innego uczestnika

KATEGORIE

 • Do 30 lat (do 1988)
 • 31 - 40 lat (roczniki 1987-1978)
 • 41 - 50 lat (roczniki 1977-1968)
 • 51 lat i starsi (roczniki 1967 i starsi)
 • Open – Kobiety
 • Open – Mężczyźni
 • Sztafeta – liczba uczestników 2 – 7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba innej płci)
 • Sztafeta służb mundurowych – liczba uczestników 2 -7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba innej płci)
 • Sztafeta Samorządowców – liczba uczestników 2 -7 (jeżeli w sztafecie startuje 5 osób i więcej obowiązkowo startuje osoba innej płci)

DYSTANS, PROGRAM ZAWODÓW

 • Trasa o długości około 63 km
 • Zawodnik/sztafeta otrzymuje na starcie mapę z wyznaczoną trasą oraz kartą biegu
 • Uczestnicy Ultramaratonu obowiązkowo kolejno zaliczają punkty kontrolne i punkty historyczne odnotowując ten fakt na karcie biegu (pieczęć postawiona przez opiekuna punktu)
 • Trasa będzie oznaczona na całej długości. Opiekunowie punktów będą służyć pomocą w określeniu orientacji w terenie.
 • Na 6 punktach kontrolnych będą miejsca zmian zawodników startujących w sztafetach
 • Opis trasy – program zawodów

- START –boisko przy hali sportowej w Wieliszewie– godz. 6.30

- 1 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 6,6 km
Meldunek o dywersji linii kolejowej

- 1 PUNKT HISTORYCZNY - 7,6 km
Zabezpieczenie lotniska z 1939 r.

- 2 PUNKT HISTORYCZNY – 11,9 km
Pomnik poświęcony patriotom

- 2 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN- 15,8 km

Uroczysko Bagno rozpoznanie niemieckich umocnień

- 3 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 18 km
Janówek Pierwszy : Koncentracja AK w forcie XVII B

- 4 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 21,9 km
Góra : patrol przy Pałacu Poniatowskich

- 3 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 23,8 km
Krubin : Transport żywności do Generalnej Guberni

- 4 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN – 34 km
Sikory : Przeprawa kuriera AK przez Narew

- 5 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 43 km
Poddębie : Szkolenie dywersyjne ochotników AK

- 5 PUNKT HISTORYCZNY – ok 47,1 km

Koncentracja zgrupowania „Obroża” w Uroczysku Poddębie

- 6 PUNKT KONTROLNY BUFET - STREFA ZMIAN - ok. 56,4 km Wieliszew (Wał/Willowa)

Zbiórka polowa Szarych Szeregów


- 6 PUNKT HISTORYCZNY - ok. 60,2 km
Biały Krzyż - symbol bezimiennych mogił żołnierzy AK 

- 7 PUNKT HISTORYCZNY – ok. 61 km

Kościół w Wieliszewie patriotyczna Msza św.

Podane odległości w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie.


META – około 63 km - STADION W WIELISZEWIE

 • Wręczenie nagród godz. ok 16.30

INFORMACJE TECHNICZNE BIEGU

 • Podczas wydawania numerów startowych dla zawodników będzie prowadzona weryfikacja na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.
 • Podczas biegu będzie prowadzony elektroniczny pomiar czasu
 • Oficjalnym czasem decydującym o klasyfikacji w biegu jest czas brutto
 • Uczestnicy imprezy biorą udział w Ultramaratonie na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW. Jednocześnie uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działanie i zachowanie stosowane do przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego
 • Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ubezpiecza startujących
 • Zawodnikowi lub sztafecie, który/a nie zaliczy 1 punktu kontrolnego lub 1 strefy zmian dolicza się 1 godzinę do czasu pokonania trasy
 • Zawodnik lub sztafeta, który/a nie zaliczy 2 punktów kontrolnych lub 2 punktów historycznych lub 1 punktu kontrolnego i 1 punktu historycznego strefy zmian zostaje zdyskwalifikowany z udziału w biegu – nie liczy się do ostatecznej klasyfikacji Ultramaratonu
 • Zawodnicy biorący udział w biegu indywidualnym nie mogą startować jednocześnie w biegu drużynowym.
 • Trasa będzie oznaczona na całej długości biegu.
 • Limit czasowy na dotarcie do Punktu zmian w Sikorach wynosi 5 godzin.
 • Limit czasowy na przebiegnięcie biegu wynosi 10 godzin.

NAGRODY

 • Dla każdego startującego zawodnika pamiątkowy medal.
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategoriach open kobiet i mężczyzn zawodnicy otrzymują puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategorii sztafet otrzymują puchary,
 • Za zajęcie miejsca I, II, III, w kategorii sztafety dwuosobowe otrzymują puchary.
 • Na 6 punktach kontrolnych będą bufety z napojami i owocami
 • Na mecie przy hali sportowej w Wieliszewie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny.
 • Dla wszystkich uczestników Ultramaratonu organizatorzy zapewniają białoczerwone opaski i pamiątkowe medale.

INNE

 • Wszyscy zawodnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy, również w czasie dekoracji i po jej zakończeniu
 • Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać widoczny numer startowy przymocowany do koszulki sportowej na wysokości klatki piersiowej ( numer nie może znajdować się na plecach)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne (poza sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu)
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy
 • Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt na miejsce startu
 • Za rzeczy pozostawione lub zgubione w dniu zawodów, organizator nie ponosi odpowiedzialności
 • Depozyt – Zawodnicy mogą oddać w dniu zawodów rzeczy osobiste do depozytu na miejscu startu tj. hala sportowa w Wieliszewie od godziny 5.00
 • Organizator zapewnia dowóz członków sztafet do poszczególnych stref zmian oraz odbiór zawodników z trasy, którzy biegną w sztafecie. Miejscem zbiórki dla wszystkich zawodników jest plac przed halą sportową w Wieliszewie wg. ustalonego harmonogramu.
 • Uczestnicy otrzymują mapę z naniesioną trasą, możliwe będzie również otrzymanie elektronicznego śladu trasy, osoby z obsługi technicznej udzielają wskazówek na punktach wytyczonej trasy.
 • W ramach biegu działać będzie nr. alarmowy 797-004-907, pod którym zgłaszać będzie można: wypadki, zgubienie orientacji w terenie itd.
 • W przypadku gdyby nie wszyscy zawodnicy otrzymali medal na linii mety, organizator zapewnia sobie prawo dosłania medali pocztą.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie
 • Interpretacja powyższego regulaminu (także spraw wyżej nie ujętych) należeć będzie do organizatorów
 • Osoby startująca w biegu zezwalają na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celu promocji biegu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • Prowadzony będzie ręczny pomiar czasu na dystansie ok. 34 km (punkt kontrolny w Sikorach, limit czasu 5 h).

 

ORGANIZATORZY